كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
 
اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَل

بنام خدا
باعرض سلام وادب: درابتدا از مجموعه اداره کل روابط کاروزارت تعاون وکار مراتب تقدیر وتشکر راداریم.همانطور که مستحضریددرمورخ 9خرداد95رئیس ودبیرکانون آقایان هوشمندوقربانزاده وروسای انجمنهای صنفی استانهای لرستان،آذربایجانغربی وخوزستان:
 آقایان نوریمنش واسدی ،عظیم زاده ونصرتی وحسنکی جهت پیگیری مبحث طرح طبقه بندی مشاغل وقراردادموجودبه تهران عزیمت نمودند.که در ابتدا ی روز یکشنبه آقایان قربانزاده وهوشمند توانستند با چند تن ازنمایندگان مجلس ملاقات هایی راداشته باشند ونگرانیهای مستمرکارکنان مراکز مخابرات روستایی را به استحضارشان برسانند.سپس مبنی بر موعود مقرر جلسه95/2/4که یک ماه مهلت مطرح بودودر4خرداداین مهلت به پایان رسیده بودبه محضر مدیرکل ومعاونت ایشان دروزارت کارحضوریافتیم.که دراین ملاقات آقایان ابراز نمودندمادرمورخ 95/2/25نامه ای به شماره33297به مشاور محترم جناب مشیری ازباب اصلاح ارزیابی شغل برمبنای سوادوشرح وظایف نوشته ایم که نیزبه مدیریت رفاه مخابرات رونوشت زده ایم متاسفانه در تاریخ موعود از طرف کارگروه طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات چیزی بعنوان اصلاحیه ارزیابی شغل تاکنون ارائه نشده وموارد دیگری نیز درجلسه بحث شدکه مستندات آن از طرف دبیر به معاونت روابط کار ارائه شد. وباتوصیه مدیرکل روابط کاردسته جمعی به اداره کل رفاه مخابرات نزد مدیریت محترم جناب مهندس زنگی رفتیم در یک ملاقات 2ساعته علت عدم ارسال طرح طبقه بندی مشاغل به وزارت کار راجویا شدیم ونیزنگرانیهای موجود کانون وهمکاران نسبت به ایرادهای قراردادوعدم واریزبیمه همکاران سطح کشور بعداز88وقبل از88ونیز مشکل همکاران روستایی تبدیل به شهر وهمکاران 88به بعدوعدم تحویل لوازم کارو.....را مطرح نمودیم که جناب مهندس زنگی درپاسخ ابرازداشتند ماطی همین هفته جلسه کارگروه طرح طبقه بندی شرکت رابرگزار خواهیم نمودوطرح را به وزارت کار تحویل خواهیم داد.ودربحث ایرادهای قراردادایشان ابراز داشتند که این قرارداد مورد تائیدوتوافق معاونت روابط وزارت کار وکمسیون صنعت ومعدن وچند تن ازنمایندگان مجلس بوده ومادرتغییر آن کاری نمی توانیم بنمائیم .

که بنده در پاسخ عرض نمودم اولاً این قرارداد مورد توافق نمایندگان کارگران واقع نشده و رییس فراکسیون کارگری مجلس جناب دکتر محجوب نیز این قرارداد راتاییدننموده اندضمن اینکه قراردادتوافق شده  باکمیسیون صنعت ومعدن قبل از قانون الحاقی ماده 83 بوده که به علت عدم اجرای قانون میسر نگردیده است ویکی از معایب محرز این قرارداد عدم پوشش طرح طبقه بندی مشاغل می باشد که از نظر ما این قراردادایراد قانونی دارد و قابل قبول نمی باشد.

وپیرامون همکارانی که بیمه آنها پرداخت نشده گفتند ازاستان مربوطه با بنده مکاتبه نموده ما قطعاً بیمه وحقوق معوقه آنهارا پرداخت می نماییم.وکسانیکه ازابتداشروع بکارمرکزشان روستایی بوده وبه شهر تبدیل شده با آنها قرارداد منعقد می نماییم وافراد88به بعد چنانچه در لیست ابتدایی بیمه باشند بستن قرارداد بلامانع است درغیر این صورت بایستی با شرکت تی سی تی قرارداد ببندند ویا رای دیوان عدالت اداری داشته باشندودیگر موارد را مشروط به صبر وتعامل نموده وایشان قول مساعدت وهمکاری مبتنی بر تعهد اخلاقی دادند ونیز ابراز نمودند این قرار دادعلی رغم تاریخ آغاز وپایان تازمان بازنشستگی شما ادامه خواهد داشت وقول میدهیم هیچ مشکلی بوجود نیاید مگر بدلیل بحث انضباطی، در پایان از محضر ایشان اینجانب تقاضا نمودم شمامشکل طرح طبقه بندی مشاغل را مرتفع نمایید تا حسن نیت شما برای همکاران ما تثبیت گردد مادرقبال برای دیگرموارد تعامل لازم را خواهیم داشت.درپایان جادارد از جناب مهندس زنگی جهت مهیا نمودن این جلسه ومهمان پذیری ایشان کمال تقدیر وتشکر راداشته باشیم .قابل ذکر است که مشکلات فوق الذکررا طی نامه ای به ایشان تسلیم نمودیم.سپس درساعت 15نزد مدیر کل روابط کار به وزارت کار رفتیم وماوقع جلسه را به اطلاع آن اداره کل رساندیم در این حین با مشاور محترم تلفنی تماس گرفته وایشان نیز ابراز داشتند بنده پاسخ نامه 95/2/25 آن ادراه کل رادرمورخ 28/2/95به شماره نامه95/2/1002به شرکت مخابرات ارسال نموده ام ومتعاقباً این نامه را به محضر آقای ظریفی آزاد ارائه خواهم نمود.درپایان جلسه بازهم مدیر کل محترم روابط کارابرازداشتند چنانچه شرکت مخابرات به تعهد خود مبنی بر قوانین کار عمل ننماید قطعا ماماده 50را اجرایی خواهیم نمودوموارد دیگری از باب راهکارمطرح شد که نمایندگان در جلسه مطلع شده ونیاز به نوشتن در سایت نمی باشداما از انجاکه ازمهر94این موضوع از طرف کانون وشورای هماهنگی بصورت جدی ومستمروباتعامل ودرچارچوب مقررات وقوانین وزرات کاروحتی بصورت حضوری حداقل ماهی دومرتبه پیگیری انجام می گرفته است.متاسفانه کارفرمای محترم همکاری مطلوبی نداشته وتوجه آنچنانی به مکاتبات وزرارت کارن
نموده است حال که شما عزیزان این کانون وشورای هماهنگی کشور رابعدازاین همه تلاش وزحمت مورد هجوم انتقادات خود قرارداده ومیدهیدومکرراً پیشنهاد مراجعه جمعی ازباب پیگیری به شرکت مخابرات ایران در تهران را می نمایید ومتحدالقول تصمیم دارید تادر روزیکشنبه 16خردادعزیمت نمائیم استدعا داریم اجازه دهید چنانچه تا پایان این هفته مشکل رامخابرات حل ننمود آن موقع این تصمیم راعملی نماییم .ازهمه همکاران عزیزی که مارادر سفر اخیر همراهی ومساعدت نمودند ونیز مدیرانی که در این سفر مارا پذیرفتند بویژه نمایندگان محترم مجلس آقایان سبحانی فر ومحجوب وآقای دکتر باستانی نماینده محترم تربت حیدریه کمال تقدیر وتشکرراداریم.در ضمن نامه 95/2/25 اداره کل روابط کار جهت مشاهده در فایل ذیل گذاشته میشود.

نامه اخیر وزارت كار به مشاور محترم طرح طبقه بندی مشاغل


با احترام:
کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات استان خراسان رضوینوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی

بنام خدا

با عرض سلام وادب : به اطلاع همکاران عزیز میرسانیم که به علت وجود پاره ای از مشکلات حقوق دیروز واریز نشد ولی با پیگیریهای مکرر دبیر کانون با امور مالی استان این مهم  امروز محقق وحقوق واریز گردید.

کانون انجمنهای صنفی کارگری مراکزمخابرات استان خراسان رضوی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بنام خدا

نمایش فیش حقوقی اردیبهشت ماه 1395 استان خراسان رضوی  محاسبه شده همكار 2 فرزند


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بنام خدا

باسلام به استحضار همکاران محترم می رساند نظر به اینکه  طرح  پیشنهادی شرکت مخابرات جهت  این کارگران کاملا غیر منصفانه وبرمبنای واقعیتهای شرح وظایف ابلاغی ومدرک تحصیلی احراز شده همکاران نمی باشد و وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آنرا نپذیرفته اند لذا چنانچه در دو روز آینده طرح جدید و در شان این کارگران ارائه نگردد براساس مصوبه کشوری در همایش اخیر جلسه آنلاین بین نمایندگان کشوری برگزار و برنامه های قابل انجام و اجرا بابت این مهم  تصمیم گیری و مشخص خواهد گردید .لذا از کلیه همکاران محترم تقاضا میشود موارد پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه مذکور تا پایان روز چهارشنبه به نمایندگان استانی خود اعلام فرمایند تا در جلسه تصمیم گیری و مصوبات از ان استفاده شود.


باتشکرکانون انجمن های صنفی کارگری مخابرات
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بنام خدا
با عرض سلام وادب: مستند به پیگیریهای کانون توسط دبیر ازحوزه مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی برجلسه 1خرداد نماینده محترم شرکت مخابرات با این مدیریت ابراز نمودند کارفرما طرح ارزیابی شغل کارکنان مراکز مخابرات روستایی رابنا بر وعده موعودبه این مدیریت در1خرداد ارائه نموده از آنجاکه کارفرمامدرک تحصیلی این قشر را سیکل در نظر گرفته ، وگروه افراد رابر مبنای حجم وظرفیت تلفنهای کارکن مراکز از 1تا5 ارزیابی نموده بود. که این موضوع وارزیابی مغایرباشرح وظایف وتحصیلات این کارکنان ونیز مغایر با گروه مدنظر وزارت کار بوده ومورد قبول  مدیر کل محترم روابط کار قرار نگرفت وجهت ارزیابی درست وبه حق به کار فرما مسترد وتحویل گردید تااینکه حداکثر تا پایان 4 خردادمشکلات طرح ارزیابی شده را مرتفع نموده ومجدد به وزارت کار تحویل نماید ضمناً این مدیریت محترم وزارت کار ابراز داشتند چنانچه کارفرما قصد اتلاف وقت نسبت به تاریخ موعود را داشته باشد قطعاً ماده 50 رااجرایی خواهیم نمود لذا به همین سبب از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وبویژه از مدیر محترم روابط کار وجبران خدمت ومعاونت محترم ایشان کمال تقدیر وتشکر را نسبت به این اقتدارشان داریم .

با احترام :کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات استان خراسان رضوی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بنام خدا
با سلا م وعرض تبریک به مناسبت میلاد پر برکت مهدی موعودعج ا.... با توجه به پیگیریهای لازم پیرامون لیست بیمه فروردین 95 وحقوق اردیبهشت 95 کارکنان مراکز مخابرات روستایی به اطلاع میرسانیم  که شعبه یک مشهد اعلام داشتند لیست بیمه  ارسال شده وثبت گردیده وحوزه مالی مخابرات استان نیز به مسئولین کانون انجمنهای صنفی  اعلام داشتند حقوق ومزایا محاسبه، وانشاءالله تاروز دوشنبه سوم خرداد واریز خواهد شد .

با احترام :کانون انجمنهای صنفی کارگری مراکز مخابرات استان خراسان رضوی
نوشته شده در تاریخ شنبه 1 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی


ولادت آخرین ذخیره ی الهی، بهار دلها، یوسف زهرا، تبریک و تهنیت باد

http://nit.ac.ir/file_part/news_image/1391-4-13-201273842532491544509352.jpg

ای منتظران گنج نهان می آید
آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور
گفتند که صاحب الزمان می آید

******************

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند
نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم که عالم را گلستان میکند . . .

عید منتظران مبارک
نوشته شده در تاریخ شنبه 1 خرداد 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بنام خدا

امام صادق(ع)می فرماید:خداوندتمام برگزیدگان خودراماموریت دادکه مردم رابه راستگویی وادای امانت که ندای فطرت است دعوت نمایند.
با عرض سلام وتبریک به مناسبت ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی عج ا..  :همکاران محترم کارکنان مخابرات روستایی از اینکه مکرربا ماتماس می گیریدوپیرامون قراردادتنظیم شده در حال حاضر سوال می نماییدباآنکه به دلایلی نبایستی همه دانستنیهاپیرامون احقاق حق به صورت عمومی اظهار گرددباتوجه به مهم بودن موضوع وتماسهای مکررشماوتصمیم گیری کانون وفعالان کشوری بالاجبارلایحه دفاعی اخیروکیل شرکت مخابرات راکه کاملاًغیرمنصفانه بوده وهیچ مصداق واقعی نداردواگرگزاف نگفته باشیم مبنی برادلّه های کذب میباشدکه فقط اذهان عمومی وقاضی تصمیم گیرنده را دچارشک وتردید می نمایدبرای اطلاع وقضاوت خودتان وعاقبت کاروظیفه می دانیم به محضرتان ارائه نماییم.  شاید مسئولین نیزبامطالعه این مستندات بدانندمانگران چه هستیم وچراباید نگران باشیم .علیرغم وجودماده 83بازهم کارفرمادرصددایجادمشکل برای ما بوده ومی باشد.

زنیرو بود مرد را راستی                  زسستی کژی زایدوکاستی


کانون انجمنهای صنفی کارگری مراکز مخابرات استان خراسان رضوی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بنام خدا
با عرض سلام وادب وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت منجی بشریت حضرت مهدی عج ا...: همان طور که مستحضر هستید مبنی برشکوائیه کانون پیرامون مبحث طرح طبقه بندی مشاغل ،به کمیته طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار ،بعد از8ماه پیگیری مکرراخیراً آن اداره کل نامه ای را به این کانون جهت پاسخ ارسال داشته که متعاقب این نیز طی تماس تلفنی معاونت این ادراه ابراز داشته چنانچه تا تاریخ موعود شرکت مخابرات به تعهدات خود در جلسه 95/2/4جامه عمل نپوشد قطعاً ماماده 50قانون را برای آن شرکت اعمال خواهیم نمود. وهیچ فرصت مجددی نخواهیم داد.لذا میتوانید نامه مذکور رادر فایل ذیل مشاهده فرمائید.کنون انجمنهای صنفی کارگری مراکزمخابرات استان خراسان رضوی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
بسم الله الرحمن الرحیم
بازگشت همه بسوی اوست

 جناب آقای گل میرزائی
همکارمحترم درمرکز یاقوتین شهرستان تربت جام
با نهایت تاسف وتاثر در گذشت پدر گرامیتان را به شماو خانواده محترم تسلیت عرض نموده غفران و رحمت الهی را در این ماه عزیز برای آن سفركرده و صبر وشكیبائی برای شما و خانواده  محترمتان مسئلت داریم .


کانون انجمنهای صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی


مهندس برات قنبری در گفت‌وگو با تسنیم: اختیارات هیات مدیره مخابرات به دکتر سراییان تفویض شد

تمامی اختیارات هیات مدیره مخابرات با تصمیم جمعی به مدیر عامل این شرکت تفویض شد و پیش‌بینی می‌شود جلسه آتی پیرامون اصلاح ساختار این شرکت برگزار شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، مراسم معارفه رسمی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران چهارشنبه گذشته برگزار شد و طبق اظهارات رئیس جدید هیات مدیره به محض معرفی اعضای هیات مدیره از سوی سهامداران تا برگزاری معارفه رسمی، سه جلسه هیات مدیره با حضور اعضای جدید تشکیل شده است.

طبق قوانین حاکم بر جلسات هیات مدیره این شرکت، اعضای هیات مدیره باید چهارشنبه هر هفته از ساعت هشت صبح آماده حضور در جلسات تصمیم‌گیری باشند هرچند که منعی برای برگزاری جلسات بیشتر نیست و در صورت تصمیم جمعی مبنی بر برگزاری بیش از یک جلسه در هفته، برگزاری جلسات خارج از برنامه رسمی می‌شود.

در حالیکه قرار بود چهارشنبه گذشته و هم‌زمان با سومین جلسه هیات مدیره مخابرات، اصلاح ساختار این شرکت مورد بررسی قرار گیرد اما با تصمیم اعضاء، این موضوع به جلسات آتی موکول شد.

توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار از جمله موضوعات مورد تأکید دولت است و وزیر ارتباطات با اعلام تصویب این مهم، به دنبال رشد و تعالی این شرکت و خدمات‌رسانی بهتر به مردم با ایجاد تحول، نوآوری و توسعه در بعد فنی و اقتصادی مخابرات است.

در آخرین جلسه هیات مدیره (چهارشنبه گذشته) که در برخلاف روال همیشه در ساختمان معاونت نیروی انسانی این شرکت در خیابان حضرت ولیعصر (عج) تهران برگزار شد، اختیارات اعضای جدید هیات مدیره به مدیر عامل جدید تفویض گردید.

پیش‌نویس این موضوع به گفته مهندس برات قنبری –رئیس هیات مدیره- تهیه و تصویب شد و در مرحله امضای اعضاء قرار گرفت.

با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره در هر موضوعی به توافق برسند، آن مورد از دستور کار خارج می‌شود لذا پیش‌بینی می‌گردد که جلسه آتی پیرامون اصلاح ساختار باشد.


کد خبر: 2621


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی


رئیس هیات مدیره مخابرات خبر داد: پیشنهاد جدید برای افزایش نرخ‌ مکالمات/بازنگری طرح توسعه مخابرات

رئیس هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، گفت: پیشنهاد تغییر نرخ های مخابراتی بار دیگر بررسی می شود و طرح توسعه مخابرات برای ارائه به وزارت ارتباطات، نیازمند بازنگری است.

مهندس قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیم هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، برای ارائه درخواست تغییر نرخ های مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: موضوع نرخ های مخابراتی باید از سوی هیات مدیره جدید مورد بررسی و کارشناسی مجدد قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در حال حل شدن است، ادامه داد: این اختلافات اگر فنی است باید در کمیته فنی مورد بررسی قرار گیرد و اگر حاکمیتی، سیاسی و یا مالکیتی است باید نهادهای مرتبط در مورد آن تصمیم گیری کرده و اختلافات را حل کنند. اما آنچه که مسلم است اینکه بدنه مدیریتی در مخابرات، باید مدیریت حرفه ای خود را انجام دهد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد طرح توسعه مخابرات که سال گذشته از سوی این شرکت به وزارت ارتباطات ارائه شد و در پی آن، این شرکت درخواست برای افزایش نرخ های مخابراتی را به وزارت ارتباطات داد، گفت: قصد ما بازنگری در طرح توسعه است و اگر پیش از این کاری انجام شده و پیشنهاداتی ارائه شده است ما در جریان آن نیستیم.

 مهندس قنبری با تاکید براینکه هیات مدیره درصدد بازنگری طرحی است که به عنوان طرح توسعه شبکه مخابراتی کشور به وزارت ارتباطات ارائه شده است و گفت: در مورد عدد و رقم این پیشنهاد برای مکالمات تلفنی، چیزی نمی دانیم اما آنچه مسلم است اینکه هیات مدیره مخابرات، بر انجام بحث کارشناسی برای این طرح، تاکید دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه توسعه مخابرات باید با برنامه ششم توسعه هماهنگی داشته باشد، اضافه کرد: هیات مدیره مخابرات با ارزیابی منابع و تعریف برنامه های جدید، به زودی پیشنهاد جدیدی را در مورد طرح توسعه مخابرات و تغییر تعرفه های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه می کند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: مطالعات قبلی در این زمینه محترم است، اما باید این موضوع در هیات مدیره جدید مخابرات به وفاق و وحدت برسد و نباید در این زمینه عجله کرد.

وی گفت: اگرچه پیشنهادهای قبلی مخابرات برای موضوع تغییر نرخ ها و طرح توسعه، آماده است اما باید با اعمال کارشناسی بر روی آن، بازنگری مجدد شود.

به گزارش مهر، موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی حدود ۲ سال است که از جمله درخواستهای مخابرات از وزیر ارتباطات است اما وی تاکنون به دلیل آنکه اعلام شده بود که مخابرات طرح توسعه خود را ارائه نداده است با این تغییر موافقت نکرد.

هفته گذشته و با تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات و حل احتلافات مدیریتی این شرکت که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است، وزیر ارتباطات، با افزایش نرخ های مخابراتی موافقت کرد.


کد خبر: 2627

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران 29 اردیبهشت برگزار می شود


  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران، روز چهارشنبه 29 اردیهشت ماه 1395 در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران و بر اساس اطلاعیه رسمی هیأت مدیره این شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، رأس ساعت 15روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1395، در سالن همایش پژوهشگاه نیرو واقع در تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری)- پژوهشگاه نیرو تشکیل می شود.


بر اساس اطلاعیه مذکور، دستور جلسه این مجمع عبارت است از:

1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/94.

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

3- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال منتهی به 29/12/94 و سود تقسیمی.

4- انتخاب بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.

5- تعیین حق جلسه وپاداش اعضای هیأت مدیره.

6- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی.

7- انتخاب مدیران

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.


بر اساس این گزارش، سهامداران شرکت مخابرات ایران و یا وکلای قانونی آنان دعوت می شود به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 صبح الی 16روزسه شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه با در دست داشتن اصل برگ سهام ، وکالت نامه یا برگ نمایندگی معتبر و کارت ملی به اداره سهام شرکت واقع در بزرگراه همت – اول سردار جنگل – ساختمان شرکت مخابرات ایران مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tci.ir اقدام نمایند.

 


کد خبر: 2629نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضویحسین سلطان عشق،عباس ساقی عشق،زینب شاهد عشق و سجاد راوی عشق.

کاروان عشق در راه است و خود “عشق” نیمه شعبان خواهد آمد… اعیاد شعبانیه مبارک


شعبان که مه سرور هر مرد و زن است

تابان ز وجود جلوه ی چهار تن است

هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین

هم مولد پاک حجت بن الحسن است

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/5/21/19/1432220378728958.jpg

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 توسط مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
(تعداد کل صفحات:40)      1   2   3   4   5   6   7   ...  
تمامی حقوق مطالب برای كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی محفوظ می باشد
ویرایش و بهینه سازی قالب:محمد وکیلی